Bestyrelsesmøde 21/10 – 2020

Referat af bestyrelsesmøde for GEV Vanløse Erhvervsforening.

Onsdag 21/10- 2020
Afholdt på Coco Clementine, Kronen Vanløse Punkt 1; Konstituering af bestyrelse.

Formand; Michael Hansen, Tang Sko.
Næstformand; Mikkel Dalby Nielsen, Ballonkompagniet.
Kasserer; Jill Søltoft, SB Tours
Bestyrelsesmedlem; Michael Johansen; Michael Johansen Tømrer-snedkerfirma. Bestyrelsesmedlem; Jonas Grønlykke Baatz, Danske Bank.
Suppleant; Brian Jørgensen
Suppleant; Alan Pedro Petersen

Punkt 1 a; Foreningens adresse ændres jvf vedtægterne, fremover er foreningens adresse; GEV Vanløse Erhvervsforening, Tang Sko, Jernbane Allé 45 F, 2720 Vanløse.

Punkt 2; Forslag om kassererhonorar.

Forslaget blev positivt modtaget, men skal behandles i forhold til både regler om bestyrelsehonorar og skatteregler mv. Der vil blive fulgt op på emnet løbende ved de kommende bestyrelsesmøder.

Punkt 3; Medlemmer, herunder opdaterede medlemslister og et behov for en opdateret liste med henholdsvis kontakt- betalingsadresser mv.

Mikkel, Jill og Camilla, tager sig af opgaven.

Takster for medlemsskab og gebyrer skal fremlægges og besluttes jvf vedtægterne ved generalforsamling, bestyrelsen takker for at blive gjort opmærksom på manglen og der vil blive rettet op ved næste generalforsamling.

Punkt 4; Vanløse på den 2. ende

Skal GEV fortsætte som arrangør? Bestyrelsen var enstemmigt enig i et ja, det skal vi, “vi giver tilbage til Vanløse”, som Michael Johansen med glæde siger.

I ovenstående punkt er der et spøgsmål om hvorvidt vi skal fortsætte når det sidste år (2019) kostede foreningen penge?

Vi har i bestyrelsen besluttet at vi afholder Vanløse på den 2. ende, på trods af den lille risiko for en nettoudgift i tilfælde af dårligt vejr eller andre udefra kommende omstændigheder. Hvis der ikke, blandt medlemmerne af GEV, er enighed herom, opfordrer vi til at emnet bringes op til førstkommende generalforsamling.

Der blev drøftet behov og mulighed for at lave en skitse/drejebog for det store arrangement som Vanløse på den 2. ende er, modtagelse af dette tilbagevendende forslag, blev modtaget med blandede holdninger, men Brian bliver i første omgang tovholder for en skitse som skal danne grundlag. Der afholdes møder, hvor der refereres til bestyrelsen.

Det blev vedtaget, at der med alle de gældende og mulige forbehold, i forhold til økonomi, tilladelser og Covid-19, tilstræbes at vi afholder Vanløse på den 2. ende, lørdag den 12/6- 2021.

Punkt 5 Julebelysning over Jernbane Allé ++

Vi samles til ophængning af guirlander 22/11-20, kl 10:00 hos Michael Johansen, på Bratskovvej. Forplejning undervejs og bespisning efter endt arbejde varetages af Camilla og Alan. Camilla udsender indkaldelser til de arbejdsivrige og oplyser hvor vi kommer til at spise, når det er besluttet.

Endvidere oplyste Michael Johansen, at alle formaliteter med hensyn til etablering af ophængning over den lave ende og hermed sidste del, af Jernbane Allé er etableret og det meste er klart. Vi ville gerne have klappet, hvis det havde været passende, men et virtuelt kram og en klapsalve til MJ fra GEV.

Der blev endvidere drøftet, om vi kan og skal opkræve et honorar til julebelysningen, fra erhvervsdrivende, som af den ene eller anden grund, ikke ønsker at være medlemmer af GEV?! Der var enighed om at et sådant bidrag, skal være 500,-kr om året.

Punkt 6; Fremtid- et uudtømmeligt emne.

Alan vil yde en uovertruffen indsats og gå ud til medlemmer, ikke-medlemmer, potentielle medlemmer og udmeldte medlemmer, for at få klarhed over hvor vi står, hvad skal vi og hvad skal vi ikke gøre.

Vides der nok om os, skal vi mere ud, skal vi annoncere, det kommer Alan med en melding om og det vil nok være rart for Alan med hjælp til det arbejde…….

Under dette punkt, kom netværksmøder osse op, det vil der blive arbejdet på og vi har allerede modtaget forslag, som vi snarligt vil se på og det er osse et punkt vi kan fortsætte med at byde ind på, hermed en opfordring til alle medlemmer.

På bestyrelsens vegne

Michael Hansen Formand