Vedtægter

Vedtægter for erhvervsforeningen Grønt Erhverv Vanløse. 


§ 1 Foreningens navn

Foreningens navn er Grønt Erhverv Vanløse. Foreningens binavn er Grønt Erhverv Vanløse – Fremtidens Platform. Foreningens adresse vælger bestyrelsen på først kommende bestyrelsesmøde efter en generalforsamling, hvor formanden er valgt.       


§ 2 Foreningens formål

Foreningens hovedformål er at fremme erhvervslivet i Vanløse, at deltage i erhvervsfremmende aktiviteter, at arbejde aktivt og synligt med miljørigtige tiltag og for at levere værktøjer til dette og at arrangerer møder med grønne temaer og indslag.  


§ 3 Medlemmer

1. 
Alle erhvervsdrivende i Vanløse kan optages som medlemmer i foreningen. Foreninger, offentlige institutioner og andre med særlig tilknytning til erhvervslivet  kan ligeledes optages i foreningen. Bestyrelsen kan til enhver tid forbeholde sig ret til at vurdere en forenings berettigelse som medlem af foreningen.

Som medlem af foreningen opfordres man som beskrevet i §2 at arbejde aktivt og synligt med miljøfremmende tiltag. Foreningen stiller værktøjer til rådighed. Medlemmers grønne tiltag profilleres på diverse medier.

2.
Ved indmeldelse udleveres klistermærke med foreningens logo samt links til relevant materiale.

3. 
Udmeldelse sker skriftligt og gælder ved udgangen af det år, hvor udmeldelsen finder sted. 

4. 
Ændring af navn, adresse og lign. Meddeles foreningens kasserer.  

5.
Bestyrelsen kan enstemmigt beslutte at ekskludere et medlem, der

a. Enten ikke retter sig efter foreningens vedtægter
b. Eller optræder illoyalt i.f.t. foreningens interesser
c. Eller er i restance – efter flere rykkere – for kontingent til foreningen.

6.
Ved ophør i erhvervslivet og/ eller pensionering er det muligt, for tidligere medlemmer, at være passivt medlem af foreningen dog uden stemmeret ved generalforsamlingen.


§ 4 Kontingent

1. 
Kontingentet fastlægges på den årlige generalforsamling og opkræves helårligt. Der udsendes to rykkere, hvoraf den sidste er pålagt rykkergebyr kr. 100. Medlemskab er bindende for 1 år. Udmeldelse kan ske med 3 måneders varsel til 31/12. Medlemmer, som udtræder af foreningen, har intet krav på foreningens midler eller ejendele og hæfter ikke for foreningens gæld.

2. 
På generalforsamlingen besluttes størrelse af følgende kontingenter: 1) virksomhed med 0-5 ansatte – 2) Virksomhed med 6 eller flere ansatte.   For foreninger, offentlige institutioner og andre med særlig tilknytning til erhvervslivet gælder ovenstående, dog med undtagelse af frivillige foreninger der betaler: 1500,- /helårligt.

3.
Medlemmer af bestyrelsen betaler et nedsat kontigent på: 750,-/helårligt for erhverv med 0-5 ansatte – 1500,-/helårligt for erhverv med 5 ansatte eller flere.lav to modeller

4.
Ændring til kontingent skal vedtages på en generalforsamling.


§ 5 Bestyrelse

1.
Foreningen ledes af en frivillig arbejdende bestyrelse, der består af indtil 5 medlemmer og max. 2 suppleanter. Bestyrelsesmedlemmer vælges på generalforsamlingen. Bestyrelsen består af en formand, næstformand, kasserer og to menige bestyrelsesmedlemmer. Revisor må ikke være medlem af bestyrelsen.

2.
Bestyrelsen konstituerer sig på først kommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen med formand, næstformand og kasserer, samt 2 menige medlemmer.
Alle er valgt for en periode på 2 år, derudover skal der vælges 2 suppleanter, begge for en etårig periode.

3. 
Bestyrelsens afgørelser træffes ved simpelt flertal, ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

4.
Bestyrelses poster kan kun besættes af medlemmer med CVR nummer eller ansat under CVR nummer.


§ 6 Generalforsamling

1.
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og afholdes hvert år inden udgangen af maj måned. Indkaldelse skal ske til samtlige medlemmer pr. brev eller mail – senest 14 dage før afholdelsen. Der skal sendes dagsorden og udkast til regnskab med indkaldelsen.

2.
Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen valgt dirigent uden for bestyrelsen og følger i øvrigt foreningens vedtægter.

3.
Alle betalende – og ikke restanceramte – medlemmer har tale- og stemmeret.

4.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer. Man kan stemme på generalforsamlingen som medlem eller via fuldmagt. Hvert medlem har én stemme. Alle beslutninger vedtages ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er beslutningen nedstemt.

5.
Afstemning sker ved håndsoprækning. Skal der vælges til bestyrelsen – og er der flere kandidater til posterne, end der skal vælges, skal afstemningen ske skriftligt.

6.
Ingen kan vælges uden at være til stede på generalforsamlingen.

7.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. 

8.
Dagsorden for generalforsamling er: 

a. valg af dirigent
b. formandens beretning
c. kassererens regnskab
d. forslag fra bestyrelsen, herunder fastsættelse af kontingent
e. forslag fra medlemmerne
f. valg af formand i ulige år
g. valg af bestyrelse
h. valg af revisorer fra foreningen
i. eventuelt

9.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis bestyrelsen finder det nødvendigt – eller hvis 1/3-del af foreningens stemmeberettigede medlemmer ønsker det. Begæring skal ske skriftligt og begrundes.

10.
Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 3 uger efter begæringens fremsættelse. Forsamlingen er beslutningsdygtig ved almindeligt flertal af fremmødte medlemmer.

11. 
På den generalformsaling kan kun behandles de sager, som er omtalt ved indkaldelsen.


§ 7 Regnskab og revision

1.
Kassereren fører foreningen regnskab i henhold til bogføringsloven. Kassereren varetager bogholderiet. Betalinger sker af 2 i bestyrelsen i forening. Ingen kan tegne foreningen alene.

2.
Foreningens penge anbringes efter bestyrelsens skøn.

3.
Foreningens regnskab følger kalenderåret. Regnskabet gennemgås af 2 af foreningens medlemmer. 

4.
Foreningen er fuldt momsregisteret


§ 8 Referat

Der føres som minimum beslutningsreferat over foreningens bestyrelsesmøder.


§ 9 Ændring af vedtægter

Disse vedtægter kan kun ændres på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 del af de fremmødte stemmer for.


§ 10 Opløsning

1.
Foreningen kan kun opløses på en indvarslet generalforsamling og 2/3-del af de fremmødte fuldgyldige medlemmer stemmer for.

2.
I tilfælde af opløsning afgør generalforsamlingen efter bestyrelsens indstilling, hvad foreningens tilbageværende midler skal bruges til 


§ 11 Ikrafttrædelse

Disse vedtægter er vedtaget på stiftende generalforsamling april 2015